Wettelijk kader

Clé de Voûte werkt nauw samen met Nederlandse jeugdzorgaanbieders. Deze staan onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast zijn onze Nederlandse partners HKZ gecertificeerd. Het HKZ-certificaat heeft betrekking op kwaliteits- en veiligheidsnormen in de zorg. Veel gemeenten en zorgverzekeraars stellen het HKZ-certificaat als voorwaarde bij de inkoop van zorg. De IGJ laat het HKZ-certificaat vaak meewegen in de risicobeoordeling van een zorgorganisatie.

Omdat Clé de Voûte een Franse stichting is komen wij niet in aanmerking voor een HKZ-certificaat, en belangrijker, de IGJ heeft in het buitenland geen bevoegdheid om toezicht te houden op de kwaliteit van jeugdhulp. Clé de Voûte is echter wel degelijk bekend bij de IGJ en daar kent men ook de Franse instantie die toezicht op ons werk houdt.

De toezichthoudende instantie in Frankrijk is de Conseil Général, die o.a. verantwoordelijk is voor de Franse jeugdzorg. Clé de Voûte is bekend bij en erkend door deze belangrijke overheidsinstantie. De Conseil Général heeft onze activiteiten goedgekeurd en ons officiële toestemming gegeven voor de opvang en begeleiding van jongeren.

Als een jongere bij ons in Frankrijk geplaatst wordt, dan is de jeugdzorgaanbieder die deze jongere een traject bij ons aanbiedt er verantwoordelijk voor dat de Inspectie in Nederland wordt geïnformeerd, mochten zich misstanden voordoen. De Nederlandse zorgaanbieder is als hoofdaannemer eindverantwoordelijk voor de geplaatste jongere. Clé de Voûte is onderaannemer van de Nederlandse zorgaanbieder en draagt in die hoedanigheid zijn verantwoordelijkheid. Een goede samenwerking tussen de zorgaanbieder en Clé de Voûte is van het grootste belang om de kwaliteit van en de transparantie in de zorg te kunnen garanderen.

Voor de kwaliteit van onze jeugdhulpverlening richten wij ons niet alleen naar de Franse wetgeving en kwaliteitsmaatstaven, maar ook naar het ‘Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd’. Dit is een document dat tot stand is gekomen in een samenwerking tussen de Inspectie Jeugdzorg (tegenwoordig genaamd Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zorgaanbieders die gebruik maken van buitenlands aanbod en Jeugdzorg Nederland. Met dit document beogen de betrokken partijen dat de kwaliteit van buitenlands zorgaanbod toch gewaarborgd kan worden, zonder dat er direct toezicht vanuit Nederland is. Onze partners hanteren de in dit document geformuleerde kwaliteitsmaatstaven in evaluaties van ons werk.

In de Franse omgeving waarin wij werken zijn relevante partijen op de hoogte van het werk van Clé de Voûte. Iedere jongere die bij ons komt wordt aangemeld bij de Gendarmerie (politie). De Gendarmerie weet voor welke periode en bij welk gastgezin een jongere geplaatst wordt. In noodgevallen kunnen wij direct beroep doen op de politie. Verder onderhouden we contacten met verschillende huisartsen in ons gebied. Een aantal van hen is Nederlands, wel zo makkelijk voor de communicatie.

De gastgezinnen worden door ons uitgebreid gescreend en voorbereid op de plaatsing van een jongere. Onze gastgezinnen zijn als zodanig bekend bij de Franse autoriteiten en hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag aan ons overlegd.

Clé de Voûte heeft protocollen opgesteld met betrekking tot verblijf, veiligheid, melding inspectie en calamiteiten. Hierin zijn zowel de Nederlandse als de Franse wettelijke voorschriften verwerkt. Nadere informatie over de protocollen kunt u bij ons op aanvraag verkrijgen.

De jongere die naar Frankrijk komt dient verplicht – zelf of via ouders – te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.