PEL-traject kort

Doelgroep: jongeren vanaf 15 jaar
Duur: 6 weken

Doelgroep
Bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar en hun ouders die ervaren dat door problematisch gedrag van hun kind – en wellicht ook van de ouder(s) zelf – de problemen in hun gezin zich opstapelen. Er is geen respect meer voor de posities van de gezinsleden binnen het gezin evenmin als voor regels en afspraken. Terugkerende escalaties en gevoelens van wanhoop ontwrichten het gezin. Ons uitgangspunt is dat de jongere na dit traject weer thuis kan wonen.

Motivatie
Een PEL-traject in Frankrijk begint met een voortraject in Nederland. De plaatsende zorgaanbieder voert gesprekken met de jongere en zijn ouders of verzorgers over eventuele deelname aan een PEL-traject. Hierin is motivatie misschien wel het belangrijkste onderwerp. Verder krijgen jongere en ouders allerlei praktische informatie. Als de jongere het besluit neemt om naar Frankrijk te gaan wordt alles in gang gezet om een veilig vertrek en verblijf te regelen. De jongere moet in deze fase een motivatiebrief schrijven met daarin de korte termijn doelen die hij in Frankrijk wil bereiken. De motivatiebrief is heel belangrijk; gedurende de weken in Frankrijk grijpen we hierop terug. Na ontvangst van de motivatiebrief schrijft de begeleiding van Clé de Voûte soms een brief terug omdat er behoefte is aan een verdere toelichting van motivatie en/of doelen.

In het voortraject wordt ook onderzocht of de jongere en de gezinsleden aan de voorwaarden voldoen die Clé de Voûte stelt. Een jongere kan niet aan het PEL-traject deelnemen als zijn IQ lager is dan 85, als de jongere of een gezinslid lastige fysieke beperkingen heeft of als er bij de jongere of in het gezin sprake is van een acute depressie, psychose of van suïcidaal gedrag. Voorts gaan we ervan uit dat alle gezinsleden over voldoende zelfreflecterend vermogen beschikken en dat zij een wens voor verandering hebben. Als sprake is van psychiatrische problematiek bij één van de gezinsleden is het van belang dat er enige zelfkennis is zodat de problematiek begeleidbaar is. Tenslotte: voor het korte PEL-traject moet een jongere minimaal 15 jaar oud zijn.

Traject
De jongere wordt door zijn ouders of verzorgers naar Frankrijk gebracht. Hier werken het gezin en een begeleider van Clé de Voûte één dag intensief samen aan thema’s die voor het gezin belangrijk zijn. Daarna gaan de gezinsleden terug naar huis en wordt de jongere individueel geplaatst bij een door ons zorgvuldig gescreend Franse gastgezin. Meestal heeft het gezin een koeien- of geitenboerderij, maar een plaatsing bij een groenten- en fruitkweker, op een manege, bij een imker of in een restaurant is ook mogelijk. Wij zorgen voor een goede match tussen jongere en gastgezin. De jongere draait mee in het werk- en familieleven van het gastgezin. De gastgezinnen bieden een drugsvrije en prikkelarme woonomgeving met veel structuur te midden van de overweldigende natuur. De jongere heeft gedurende het verblijf geen telefoon of toegang tot internet. Het contact met thuis verloopt per brief. Contact via Skype/Facetime en videoboodschappen is ook mogelijk en is in bepaalde gevallen zelfs heel wenselijk.

Een begeleider van Clé de Voûte komt twee keer per week op bezoek om de jongere te begeleiden en het gastgezin te coachen. Ritme en regelmaat staan voorop. In de begeleiding gaat het over wat de jongere op het moment beleeft en ervaart, over de relatie met de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn en natuurlijk over de toekomst: wonen, familie, werk, school, vriendschappen en vrije tijd. De nadruk ligt op de korte termijn doelen van de jongere. Er is voldoende tijd om aan meegekregen schoolwerk te werken. Onderwijsbegeleiding door een bevoegd docent is een optie in dit traject.

Doordat de jongere, zijn ouders en eventuele broer(s) en zus(sen) gedurende zes weken afstand van elkaar kunnen nemen ontstaat voor alle gezinsleden ruimte en rust. De gezinsleden kunnen op twee plaatsen aan het werk met datgene wat zichtbaar is geworden tijdens het gezinswerk in Frankrijk. De jongere doet dat in Frankrijk, de andere gezinsleden doen dat in Nederland, onder begeleiding van onze Nederlandse collega’s met wie wij wekelijks contact hebben.

Op het einde van het traject wordt de jongere weer opgehaald door de ouders of verzorgers. Dan werken we nogmaals een dag intensief met de jongere en zijn gezin.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.