Doelgroep

Doelgroep van Clé de Voûte zijn jongeren vanaf 16 jaar met complexe gedragsproblemen en hun ouders. Dit zijn jongeren die in de maatschappij zijn vastgelopen, school niet afmaken, zich niets of weinig aantrekken van gezag, hun eigen gang gaan of juist geen enkel initiatief meer nemen en zich terugtrekken. Ze hebben geen grip meer op hun situatie, ervaren geen toekomstperspectief en ook de omgeving merkt dat ze met adviezen en steun geen invloed meer kunnen uitoefenen op de jongeren en zijn problematische situatie.

Veel van deze jongeren zijn afkomstig uit een gezinssituatie waar meerdere problemen spelen, waarbij ook ouders overbelast zijn geraakt. De jongeren hebben over het algemeen geen dagbesteding en kunnen zich vaak moeilijk handhaven op school of werk.  Soms hebben ze vrienden in het criminele circuit, waardoor er een reële kans is dat ze zich hiertoe aangetrokken voelen en zelf dergelijke activiteiten ontplooien. Ook is regelmatig sprake van middelengebruik.

IMG_0128-764x1024Het probleemgedrag kan bestaan uit: teruggetrokken, passief gedrag; depressief en angstig gedrag; driftig, ongehoorzaam, risicovol, agressief of crimineel gedrag. Vaak kampen deze jongeren met een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, een problematische identiteitsontwikkeling, faalangst, eenzaamheid, geringe bereidheid tot zelfreflectie, beperkte sociale vaardigheden en vaardigheden om structuur te geven aan hun eigen leven.

De jongere moet in zekere mate in staat zijn te reflecteren op zichzelf en zijn situatie, hij moet in een situatie waarin hij alleen is, in staat kunnen zijn (in eerste instantie met begeleiding)  eventuele storende gedachten om te zetten in helpende gedachten. Ook moet hij het vermogen in zich hebben om een andere betekenis te geven aan zijn situatie en zichzelf, m.a.w. hij moet in staat zijn te leren herkaderen.

* Criteria:

De hulpverlening van Clé de Voute is minder geschikt voor jongeren die:

 • een intelligentie quotiënt lager dan 85 hebben
 • een fysieke beperking hebben
 • bekend zijn met een acute depressie of psychose
 • suïcidaal gedrag
 • leeftijd jonger dan 16  jaar

Voorwaarde voor deelname aan het programma van Clé de Voute is een bepaalde mate van  motivatie.

* Doelen:

De jongere is los van zijn oude leven en is in staat nieuwe keuzes te maken

 • De jongere is in staat (positieve) sociale bindingen te herstellen en te vernieuwen
 • De jongere is in staat de werkelijkheid om zich heen anders te interpreteren en nieuwe betekenis te geven
 • De jongere heeft inzicht in zijn gedrag, overziet de consequenties van zijn eigen gedrag, heeft gedragsalternatieven tot zijn beschikking en kan deze blijvend toepassen
 • De jongere is los van zijn oude leven en is in staat nieuwe keuzes te maken
 • De jongere heeft een dagbesteding en een nieuw toekomstperspectief
 • Het netwerk van de jongere is versterkt
 • De relaties van de jongere met de leden van zijn gezinssysteem zijn geherdefinieerd

Reacties gesloten.